Skip to main content

ترانسمیتر فشار ویکا: پرشر ترانسمیتر ویکا ابزاری برای اندازه گیری فشار و انتقال نتیجه آن به محل کنترل و اندازه‌گیری است. این ترانسمیتر بر روی یک سیستم نصب می‌شود، فشار ایجاد شده در داخل و خارج آن را اندازه گیری می‌کند و به صورت داده‌های فیزیکی مانند عقربه یا داده‌های دیجیتال بر روی یک صفحه نمایش گزارش می‌دهد.

پرشر ترانسمیتر ویکا, Feb 16 2020 on lauramarie204.withknown.com